Contents

hide
<<previous   next>>

Bug 284 :

Status: Obsolete

geopsy

General information

--FATAL ERROR-

Segmentation fault Signal

2008-11-19 10:14:35.829

main,layerPainter1

Current thread:

QtbCoreApplicationPrivate::backTrace(bool)
QtbCoreApplicationPrivate::bugInfo(QtbMessage::Severity, QString const&)
QtbCoreApplicationPrivate::reportBugNow(QtbMessage::Severity, char const*)
QtbCoreApplicationPrivate::osSignal(int)
[0xffffe420]
QtbLayerPropertiesItem::index(int, int, QModelIndex const&) const
QAbstractItemView::setModel(QAbstractItemModel*)
QHeaderView::setModel(QAbstractItemModel*)
QTableView::setModel(QAbstractItemModel*)
QtbGraphContentLayerProperties::QtbGraphContentLayerProperties(QWidget*)
QtbGraphContent::addProperties(QtbPropertyProxy*)
QtbAxisWindow::addProperties(QtbPropertyProxy*)
QtbGraphicObject::showProperties()
QtbGraphicObject::qt_metacall(QMetaObject::Call, int, void**)
QtbAxisWindow::qt_metacall(QMetaObject::Call, int, void**)
QMetaObject::activate(QObject*, int, int, void**)
QMetaObject::activate(QObject*, QMetaObject const*, int, int, void**)
QAction::triggered(bool)
QAction::activate(QAction::ActionEvent)
/usr/lib/libQtGui.so.4
QMenu::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*)
QWidget::event(QEvent*)
QMenu::event(QEvent*)
QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)
QApplication::notify(QObject*, QEvent*)
QCoreApplication::notifyInternal(QObject*, QEvent*)
/usr/lib/libQtGui.so.4
/usr/lib/libQtGui.so.4
QApplication::x11ProcessEvent(_XEvent*)
/usr/lib/libQtGui.so.4

/usr/lib/libglib-2.0.so.0

QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags)
/usr/lib/libQtGui.so.4
QEventLoop::processEvents(QFlags)
QEventLoop::exec(QFlags)
QMenu::exec(QPoint const&, QAction*)
QtbGraphContent::mousePressEvent(QMouseEvent*)
QWidget::event(QEvent*)
QtbGraphContent::event(QEvent*)
QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)
QApplication::notify(QObject*, QEvent*)
QCoreApplication::notifyInternal(QObject*, QEvent*)
/usr/lib/libQtGui.so.4
/usr/lib/libQtGui.so.4
QApplication::x11ProcessEvent(_XEvent*)
/usr/lib/libQtGui.so.4

/usr/lib/libglib-2.0.so.0


Developer comments (common to all duplicates if any)

Still no comments.

Systems and versions

Linux
 Qt         4.3.0
 qtbtools      1.14.2 (200805162003, built key 200805191030)
 geopsycore     3.1.2 (200805162006, built key 200805191030)
 qtbguitools     1.8.2 (200805162004, built key 200805191030)
 scifigs       2.1.3 (200805162005, built key 200805191030)
 geopsygui      2.6.3 (200805162006, built key 200805191030)
 geopsy       2.5.1 (200805162007, built key 200805191030)
 dinvercore     0.6.1 (200804251900, built key 200805191030)
 qtbwave       0.7.1 (200803062243, built key 200805191030)
 qtbwavegui     0.4.1 (200804251855, built key 200805191030)
 dinverdccore    1.3.4 (200805162008, built key 200805191030)
 geopsyarray     2.1.2 (200805162009, built key 200805191030)
 geopsyhv      2.5.4 (200805162010, built key 200805191030)
 structureratios   0.4.1 (200805162010, built key 200805191030)

User reports and comments

2844092008-11-19 09:14:30